FANDOM


X-Saber Anu Piranha
(エックス)-セイバー アナペレラ
XSaberAnuPiranha
 Tên Nhật (Kana)
エックス-セイバー アナペレラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
エックス
-セイバー アナペレラ
 Tên Hàn X-세이버 아나페레라
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1800 / 1100
 Mã số 23115241
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác