FANDOM


X-Saber Anu Piranha
(エックス)-セイバー アナペレラ
XSaberAnuPiranha
 Tên Nhật (Kana)
エックス-セイバー アナペレラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
エックス
-セイバー アナペレラ
 Tên Hàn X-세이버 아나페레라
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1800 / 1100
 Mã số 23115241
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.