FANDOM


X-Saber Anu Piranha
(エックス)-セイバー アナペレラ
XSaberAnuPiranha
 Tên Nhật (Kana)
エックス-セイバー アナペレラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
エックス
-セイバー アナペレラ
 Tên Hàn X-세이버 아나페레라
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1800 / 1100
 Mã số 23115241
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên