FANDOM


X-Saber Galahad
エックス-セイバー ガラハド
X-SaberGalahad
Nhóm liên quan X-Saber
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1800/800
Mã số 50604950
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này tấn công quái thú đối phương, lá bài này được tăng 300 ATK chỉ trong Bước Thiệt hại. Khi lá bài này bị quái thú đối phương tấn công, lá bài này bị mất 500 ATK chỉ trong Bước Thiệt hại. Khi lá bài này bị chọn làm mục tiêu bị tấn công, bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "X-Saber" khác để vô hiệu sự tấn công đó.
English Description
If this card attacks an opponent's monster, this card gains 300 ATK during the Damage Step only. If this card is attacked by an opponent's monster, this card loses 500 ATK during the Damage Step only. When this card is selected as an attack target, you can Tribute another "Saber" monster to negate the attack.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.