FANDOM


X-Saber Souza
エックス-セイバー ソウザ
X-SaberSouzab
Nhóm liên quan X-Saber
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Synchro/Effect
ATK/DEF 2500/1600
Mã số 63612442
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú không phải Tuner
Trong Lượt Chuẩn bị của bạn: Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "X-Saber" để chọn 1 trong các hiệu ứng sau; lá bài này sẽ được hiệu ứng đó cho tới Lượt Kết thúc.
● Lúc bắt đầu Bước Thiệt hại, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú đối phương: Phá hủy quái thú đó.
● Lá bài này không thể bị phá hủy bởi hiệu lực của Bài Bẫy.
English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner "X-Saber" monsters
During your Main Phase: You can Tribute 1 "X-Saber" monster to choose 1 of these effects; this card gains that effect until the End Phase.
● At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: Destroy that monster.
● This card cannot be destroyed by Trap effects.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên