FANDOM


XX-Saber Garsem
ダブルエックス-セイバー ガルセム
XX-SaberGarsem.png
Nhóm liên quan X-Saber
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1400/400
Mã số 77330185
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này bị phá hủy ở trên sân và bị gửi tới Mộ bài bởi 1 hiệu ứng bài, thêm 1 quái thú "X-Saber" từ Bộ bài lên trên tay bạn. Lá bài này được tăng 200 ATK bởi mỗi quái thú "X-Saber" mặt-ngửa mà bạn điều khiển.
English Description
When this card on the field is destroyed and sent to the Graveyard by a card effect, add 1 "X-Saber" monster from your Deck to your hand. This card gains 200 ATK for each face-up "X-Saber" monster you control.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên