FANDOM


Xing Zhen Hu Replica
心鎮壷(シン・ツェン・フー)のレプリカ
XingZhenHuReplica.png
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 40736921
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 Bài Phép/Bẫy đang Úp trên sân. Nó không thể được kích hoạt. Bài và hiệu ứng không thể kích hoạt để phản lại sự kích hoạt của lá này.
English Description
Select 1 Set Spell/Trap Card on the field. It cannot be activated. Cards and effects cannot be activated in response to this card's activation.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên