FANDOM


Xyz-Raypierce
X(엑시즈)-레이 피어스
XyzRaypierce-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Hàn X(엑시즈)-레이 피어스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 200
 Mã số 86559484
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.