FANDOM


Xyz-Raypierce
X(엑시즈)-레이 피어스
XyzRaypierce-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Hàn X(엑시즈)-레이 피어스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 200
 Mã số 86559484
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác