FANDOM


Xyz Agent
エクシーズ・エージェント
XyzAgent
Nhóm liên quan Nhóm Utopia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 900/300
Mã số 72502414
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này ở trong Mộ bài của bạn: Bạn có thể chỉ định 1 Quái thú Xyz "Utopia" bạn điều khiển; đưa lá bài này từ Mộ bài vào trong Quái thú Xyz trên như là Nguyên liệu Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Xyz Agent" một lần trong một trận đấu.
English Description
If this card is in your Graveyard: You can target 1 "Utopia" Xyz Monster you control; attach this card from the Graveyard to it as an Xyz Material. You can only use the effect of "Xyz Agent" once per Duel.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên