Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Xyz Change Tactics

7.547bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Xyz Change Tactics
エクシーズ・チェンジ・タクティクス
XyzChangeTactics.png
Nhóm liên quan Nhóm Utopia
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous.svg
Mã số 11705261
Loại Hiệu ứng Trigger-like, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú "Utopia" được Triệu hồi XYZ lên sân chơi của bạn: Bạn có thể trả 500 Điểm Gốc; rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Xyz Change Tactics".
English Description
When a "Utopia" monster is Xyz Summoned to your side of the field: You can pay 500 LP; draw 1 card. You can only control 1 "Xyz Change Tactics".
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên