Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Xyz Override

6.724bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Xyz Override
エクシーズ・オーバーライド
XyzOverride.png
Nhóm liên quan Nhóm Xyz
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field.svg
Mã số 32999573
Mô tả Hiệu ứng
Nếu Quái thú Xyz trên sân sắp kích hoạt hiệu ứng của nó bằng cách tách (một số) Nguyên liệu Xyz trong nó, người điều khiển nó có thể trục xuất 1 lá bài trên tay họ mặt-úp thay vì tách 1 trong các Nguyên liệu Xyz. Mỗi người chơi chỉ có thể dùng hiệu ứng này một lần trong lượt.
English Description
If an Xyz Monster on the field would activate its effect by detaching its own Xyz Material(s), its controller can banish 1 card from their hand face-down instead of detaching 1 of those Xyz Materials. Each player can only use this effect once per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên