FANDOM


Xyz Override
エクシーズ・オーバーライド
XyzOverride-LVAL-EN-C-1E
 Tên Việt Bứt Phá Chồng Chéo
 Tên Nhật エクシーズ・オーバーライド
 Tên Nhật (rōmaji) Ekushīzu Ōbāraido
 Tên Hàn 엑시즈 오버라이드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 32999573
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác