FANDOM


Xyz Reversal
エクシーズ・リバーサル
XyzReversal-JOTL-EN-C-1E
 Tên Nhật エクシーズ・リバーサル
 Tên Nhật (rōmaji) Ekushīzu Ribāsaru
 Tên Hàn 엑시즈 리버설
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 66604523
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác