FANDOM


Xyz Tribalrivals
エクシーズ・トライバル
XyzTribalrivals-CBLZ-EN-C-1E
 Tên Việt Đối Thủ Tầm Thường của Bứt Phá
 Tên Nhật エクシーズ・トライバル
 Tên Nhật (rōmaji) Ekushīzu Toraibaru
 Tên Nhật (Dịch) Xyz Trival
 Tên Hàn 엑시즈 트라이벌
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 32086564
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác