FANDOMYami
(やみ)
Yami-LOB-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
やみ
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
 Tên Hàn 어둠
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 59197169
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.