FANDOM


Yang Zing Prana
(りゅう)(せい)()(みゃく)
DragonstarVein
Nhóm liên quan Yang Zing
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 43577607
Mô tả Hiệu ứng
Lá này có thêm hiệu ứng, dựa theo số lượng quái thú "Yang Zing" khác Hệ trong Mộ bài của bạn.
● 2 hoặc hơn: Tất cả quái thú "Yang Zing" bạn điều khiển tăng thêm 500 ATK.
● 3 hoặc hơn: Nếu (một số) quái thú "Yang Zing" bạn điều khiển sắp bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài, bạn có thể đưa lá này vào Mộ bài thay thế.
● 4 hoặc hơn: Đối phương không thể Úp quái thú. Chuyển hết quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển sang Thế Công.
● 5 hoặc hơn: Bạn có thể đưa lá này vào Mộ bài; hủy hết bài trên sân.
English Description
This card gains these effects, based on the number of different Attributes the "Yang Zing" monsters in your Graveyard have.
● 2 or more: All "Yang Zing" monsters you control gain 500 ATK.
● 3 or more: If a "Yang Zing" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can send this card to the Graveyard instead.
● 4 or more: Your opponent cannot Set monsters. Change all face-up monsters your opponent controls to Attack Position.
● 5 or more: You can send this card to the Graveyard; destroy all cards on the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên