FANDOM


Yata-Garasu
八汰烏(ヤタガラス)
 Tên Nhật (Kana)
八汰烏
ヤタガラス
 Tên Nhật (Chuẩn) 八汰烏
ヤタガラス
 Tên Hàn 야타 까마귀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Spirit
 CÔNG / THỦ 200 / 100
 Mã số 03078576
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.