FANDOM


Yellow Duston
イエロー・ダストン
YellowDuston
Nhóm liên quan Duston
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 0/1000
Mã số 16366810
Loại Hiệu ứng Condition, Continuous, Trigger, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
Không thể dùng làm Nguyên liệu Dung hợp, Đồng bộ, hoặc Xyz để Triệu hồi. Khi nào lá này còn mặt-ngửa trên sân, nó không thể dùng để Hi sinh. Khi lá này trên sân bị hủy: Người điều khiển chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ bài của họ; xáo trộn mục tiêu đó trở về Bộ bài. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yellow Duston" mặt-ngửa.
English Description
Cannot be used as a Fusion, Synchro, or Xyz Material for a Summon. While this card is face-up on the field, it cannot be Tributed. When this card on the field is destroyed: The controller targets 1 monster in their Graveyard; shuffle that target into the Deck. You can only control 1 face-up "Yellow Duston".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên