FANDOM


Yosenju Kama 2
(よう)(せん)(じゅう) 鎌弐太刀(カマニタチ)
YosenjuKama2-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
じゅう
鎌弐太刀
カマニタチ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
じゅう
鎌弐太刀
カマニタチ
 Tên Hàn 요선수 겸이태도
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 200
 Mã số 92246806
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác