FANDOM


Yosenju Oyam
(よう)(せん)(じゅう) 大幽谷響(オオヤマビコ)
YosenjuOyam-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
じゅう
大幽谷響
オオヤマビコ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
じゅう
大幽谷響
オオヤマビコ
 Tên Nhật (rōmaji) Yōsenjū Ōyamabiko
 Tên Nhật (Dịch) Yosenju Oyamabiko
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 69838592
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác