FANDOM


Yosenjus' Secret Move
(よう)(せん)(じゅう)()()
YosenjusSecretMove-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せん
じゅうの
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せん
じゅう
の秘
 Tên Hàn 요선수의 비기
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 54903668
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]