FANDOM


ZW - Asura Strike
ZW(ゼアル・ウェポン)阿修羅副腕(アシュラ・ブロー)
ZWAsuraStrike
Nhóm liên quan ZW -Nhóm Utopia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1000/1000
Mã số 40941889
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Continuous, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Utopia" bạn điều khiển; trang bị quái thú này từ tay bạn hoặc từ phần sân của bạn cho mục tiêu đó. Nó tăng thêm 1000 ATK. Khi nào lá này được trang bị cho quái thú, quái thú đó có thể tấn công hết quái thú đối phương điều khiển mỗi một lần. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Asura Strike".
English Description
You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1000 ATK. While this card is equipped to a monster, that monster can attack all monsters your opponent controls once each. You can only control 1 "ZW - Asura Strike".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.