Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

ZW - Leo Arms

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
ZW - Leo Arms
ZW-獣王獅子武装
ZWLeoArms-CBLZ-EN-UR-1E.png
Nhóm liên quan ZW -
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT.svg
HẠNG SAO 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Beast/Xyz/Effect
ATK/DEF 3000/1200
Mã số 60992364
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition, Ignition, Continuous, Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp sao 5
Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối phương. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lấy 1 quái thú "ZW -" từ Bộ bài chính lên tay bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị quái thú này từ trên sân cho mục tiêu đó. Nó tăng 3000 ATK. Trong suốt Lượt Chiến đấu của bạn, nếu một quái thú được trang bị lá bài này đã tấn công tại lượt này: Bạn có thể gửiBài Trang bị này xuống Mộ bài; quái thú đã được trang bị với lá bài này có thể thực hiện tấn công lần hai, lên một quái thú đối phương, trong Lượt Chiến đấu này.
English Description
2 Level 5 monsters
This card cannot attack your opponent directly. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster on the field to that target. It gains 3000 ATK. During your Battle Phase, if a monster attacked this turn while equipped with this card: You can send this Equip Card to the Graveyard; the monster that was equipped with this card can make a second attack, on an opponent's monster, during this Battle Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên