FANDOM


Zenmailfunction
巻きすぎた発条
Zenmailfunction
Nhóm liên quan Wind-Up
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 61011311
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú "Wind-Up" trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ mặt-ngửa. Hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu, và nó không thể dùng để Hi sinh hoặc dùng để làm Nguyên liệu Đồng bộ.
English Description
Target 1 "Wind-Up" monster in your Graveyard; Special Summon it in face-up Defense Position. Its effect(s) is negated, and it cannot be Tributed or used as a Synchro Material Monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên