FANDOM


Zenmairch
発条の巻き戻し
Zenmairch
Nhóm liên quan Wind-Up
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 29999161
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú "Wind-Up" mặt-ngửa Cấp 4 sao trở xuống bạn điều khiển: Lấy về mục tiêu đó lên tay (không vấn đề gì với Cấp sao của nó), sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Wind-Up" từ trên tay có cùng Cấp sao với quái thú đã lấy về.
English Description
Target 1 face-up Level 4 or lower "Wind-Up" monster you control: Return that target to the hand (no matter its Level), then Special Summon 1 "Wind-Up" monster from the hand with the same Level as the returned monster's.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.