FANDOM


Zenmairch
発条の巻き戻し
Zenmairch.jpg
Nhóm liên quan Wind-Up
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 29999161
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú "Wind-Up" mặt-ngửa Cấp 4 sao trở xuống bạn điều khiển: Lấy về mục tiêu đó lên tay (không vấn đề gì với Cấp sao của nó), sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Wind-Up" từ trên tay có cùng Cấp sao với quái thú đã lấy về.
English Description
Target 1 face-up Level 4 or lower "Wind-Up" monster you control: Return that target to the hand (no matter its Level), then Special Summon 1 "Wind-Up" monster from the hand with the same Level as the returned monster's.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên