FANDOM


Zombie World
アンデットワールド
ZombieWorld-LCJW-EN-UR-1E
 Tên Nhật アンデットワールド
 Tên Nhật (rōmaji) Andetto Wārudo
 Tên Nhật (Dịch) Undead World
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 04064256
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]